Vyhľadávanie

Všeobecné obchodné podmienky a podmienky používania stránky paleo.sk

OBSAH

  1. Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod www.paleo.sk/krabicky
  2. Podmienky používania stránky paleo.sk
  3. Ochrana osobných údajov (zabezpečenie súladu s legislatívou GDPR)

1. Všeobecné obchodné podmienky

pre poskytovanie tovarov a služieb týkajúcich sa rozvozu hotovej stravy prostredníctvom internetového obchodu na stránkach www.paleo.sk/krabicky

1. Identifikácia predávajúceho:

Paleo centrum s. r. o. so sídlom Karlova Ves 6262, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 353 821, DIČ: 202 382 55 29, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 91007/B, bankové spojenie: Fio banka], a.s., č. ú.: 2500452344/8330

Identifikácia dodávateľa, s ktorým má predávajúci uzatvorenú exkluzívnu zmluvu o obchodnej spolupráci:

Staško s.r.o Sídlo: Majerníkova 48/21, 84105 Bratislava; IČO: 44788363; IČ DPH: SK2022823077; Zriadená prevádzkáreň: Reštaurácia ZLATÁ LIPA II, Švantnerova 2, Bratislava.

2. Predmet zmluvy

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a príjemcami jeho tovarov a služieb (ďalej len "kupujúci") podľa kúpnych zmlúv uzavretých na základe objednávok uskutočnených prostredníctvom internetových stránok predávajúceho www.paleo.sk/krabicky (ďalej len "internetové stránky predávajúceho").

3. Uzavretie zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe záväznej objednávky kupujúceho doručenej predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Za doručenie objednávky predávajúcemu sa považuje riadne vyplnenie a odoslanie objednávkového formulára zverejneného na internetových stránkach predávajúceho alebo telefonická objednávka s uvedením všetkých údajov potrebných na uzatvorenie zmluvy. Riadnym vyplnením objednávkového formulára je úplné a správne vyplnenie všetkých požadovaných údajov, okrem tých, ktoré predávajúci označil ako nepovinné. Súčasťou vyplnenia objednávkového formulára je aj vyslovenie súhlasu s obsahom VOP.

Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prostredníctvom správy elektronickej pošty zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Pri prvej dodávke tovaru podľa potvrdenej objednávky zadanej telefonicky je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená kúpna zmluva v písomnej forme, obsahujúca skutočnosti uvedené v objednávke (ďalej len "zmluva"). V prípade, ak zmluva obsahuje úpravu vzájomných práv a povinností odlišnú oproti VOP, platí úprava obsiahnutá v zmluve. V prípade, ak bola objednávka zadaná elektronickou formou, považuje sa za uzavretie zmluvy potvrdenie prijatia objednávky zo strany predávajúceho, obsahujúce faktúru v elektronickej podobe.

4. Špecifikácia zmluvného plnenia

Predávajúci je povinný na základe uzavretej zmluvy dodávať kupujúcemu v dohodnutom časovom úseku hotové jedlá v rámci stravovacieho programu vybraného kupujúcim. Popis jednotlivých stravovacích programov je uvedený na internetových stránkach predávajúceho. Každý z diétnych programov zahŕňa dodávku piatich samostatne zabalených hotových jedál v zložení raňajky/desiata/obed/olovrant/večera, pričom súčasťou dodávky je aj písomná informácia pre kupujúceho ohľadne zloženia jedla, spôsobu jeho skladovania a iného nakladania s jedlom a uvedenie dátumu spotreby.

Hotové jedlá sú pripravované tak, aby boli zdravotne nezávadné a aby ich zloženie zodpovedalo všeobecne akceptovaným poznatkom z oblasti racionálnej výživy a diétneho stravovania vhodného pri určitých chorobách súvisiacich s poruchou ľudského metabolizmu. Predávajúci neposkytuje v súvislosti s dodávkou hotových jedál žiadne poradenstvo ohľadne individuálneho zdravotného stavu kupujúceho a prípadných účinkov jednotlivých potravín na individuálny zdravotný stav kupujúceho. Výber diétneho programu z ponuky predávajúceho je vo výlučnej kompetencii kupujúceho, pričom predávajúci nezodpovedá za vhodnosť tohoto výberu pre konkrétneho kupujúceho a jeho individuálny zdravotný stav.


Upozornenie: Dodávané hotové jedlá môžu okrem zložiek uvedených v písomnej informácii pre kupujúceho obsahovať aj stopové množstvá potenciálne alergénnych potravín ako napríklad mlieko, vajcia, orechy, ktoré môžu u citlivých osôb vyvolať alergickú reakciu.

5. Miesto a čas plnenia - dodacie podmienky

Predávajúci je povinný tovar dodať na miesto plnenia dohodnuté v zmluve, ktorým môže byť podľa výberu kupujúceho buď dodacia adresa určená kupujúcim, alebo niektorá z prevádzkární spoločnosti.

Tovar je povinný predávajúci dodať na adresu určenú kupujúcim v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 9.00. Dodáva sa naraz celá sada piatich hotových jedál. Začiatok dodávania tovaru je v deň určený kupujúcim v záväznej objednávke, a najskôr odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci je povinný dodávať tovar po celú dohodnutú dobu plnenia určenú v zmluve.

Kupujúci je povinný osobne alebo prostredníctvom ním písomne poverenej osoby prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase plnenia. V prípade, ak tak kupujúci neurobí, považuje sa márnym uplynutím doby plnenia tovar za riadne dodaný; vlastníctvo tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza uplynutím uvedenej doby na kupujúceho. Tovar, ktorý nebol prevzatý v mieste a čase plnenia, uloží predávajúci počas nasledujúceho pracovného dňa vo svojej prevádzkarni, kde má kupujúci možnosť si ho prevziať v čase do 18h. Po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený tovar zlikvidovať.

Doprava stravy klientovi je ZDARMA. Neplatí to pre opakované doručenie.V prípade opakovaného dodania stravy v jeden deň sa bude klientovi účtovať poplatok  2,99 Eur za jedno doručenie.

Predávajúci a kupujúci sa na základe žiadosti kupujúceho môžu dohodnúť na dočasnom prerušení dodávok tovaru, pričom o dobu prerušenia dodávok sa automaticky predĺži dohodnutá doba trvania zmluvy. Žiadosť je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu prostredníctvom správy elektronickej pošty najneskôr 48 hodín pred plánovaným začiatkom prerušenia dodávky.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, lebo objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

6. Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu dohodnutú v zmluve podľa cenníka jednotlivých programov uverejneného na internetových stránkach spoločnosti. Cena za dopravu je v zmluve uvedená osobitne.

Kúpna cena za dodávku tovaru počas celej dohodnutej doby plnenia je splatná jednorazovo vopred, a to najneskôr v deň, kedy má byť podľa záväznej objednávky kupujúceho tovar po prvý raz dodaný. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny je dohodnutý v zmluve, podľa výberu kupujúceho je kúpnu cenu možné zaplatiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho špecifikovaný v potvrdení objednávky.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú odovzdaním príslušnej sumy v hotovosti osobe oprávnenej na prijímanie platieb v mene predávajúceho, alebo jej pripísaním na bankový účet predávajúceho. Predávajúci nie je povinný začať dodávať tovar pred úplným zaplatením kúpnej ceny za celú dohodnutú dodávku tovaru.

7. Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Vady tovaru je potrebné reklamovať u predávajúceho najneskôr v deň nasledujúci po dodaní tovaru kupujúcemu, inak práva zaniknú. Reklamáciu možno uskutočniť telefonicky, prostredníctvom správy elektronickej pošty, osobne v prevádzkarni predávajúceho, alebo písomne, s použitím kontaktných údajov uvedených na internetovej stránke predávajúceho. Pri reklamácii je kupujúci povinný špecifikovať výtýkanú vadu/vady dodaného tovaru a nároky, ktoré si z tohoto dôvodu voči predávajúcemu uplatňuje, pričom predávajúci je povinný kupujúceho o jeho nárokoch poučiť.

Kupujúci má v závislosti od charakteru vád tovaru voči kupujúcemu nasledovné nároky:
a)    V prípade vád, ktoré možno odstrániť, má kupujúci nárok na ich bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jednotlivej súčasti dodaného tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť dodaný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
b)    V prípade vád, ktoré nemožno odstrániť a ktoré nebránia riadnemu použitiu (konzumácii) tovaru ako bezvadného, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny takéhoto tovaru.
c)    V prípade vád, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu použitiu (konzumácii) tovaru ako bezvadného, má kupujúci právo podľa vlastného výberu na odstúpenie od zmluvy ohľadne konkrétneho reklamovaného tovaru alebo na výmenu tovaru za bezvadný. Odstúpenie od zmluvy ohľadne konkrétneho reklamovaného tovaru nemá vplyv na platnosť zmluvy ohľadne dodávky zvyšnej časti dohodnutého plnenia.

Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu uplatnenie reklamácie písomne alebo prostredníctvom správy elektronickej pošty. Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy ohľadne konkrétneho reklamovaného tovaru. Za vybavenie reklamácie sa považuje:
a)    odovzdanie tovaru po odstránení vady
b)    výmena tovaru za bezvadný
c)    vrátenie kúpnej ceny za reklamovaný tovar
d)    vyplatenie primeranej zľavy z ceny reklamovaného tovaru
e)    písomná výzva kupujúcemu na prevzatie ním nárokovaného plnenia
f)    odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní od jej uplatnenia.

2. Podmienky používania stránky www.paleo.sk


1. Obsah stránky paleo.sk (ďalej len Stránka) vrátane textov, infografiky, obrázkov, videa, prípadne akýchkoľvek iných materiálov (ďalej len Obsah), má vyslovene informatívny charakter. Autorský tím Stránky (ďalej len Paleo centrum) negarantuje správnosť alebo vhodnosť Obsahu alebo odkazov uverejnených na tejto stránke. Táto výluka sa vzťahuje aj na komentáre facebookových užívateľských entít Paleo centrum a Paleo center.

2. Riadenie sa Obsahom, ktorý bol vypracovaný autorským tímom Stránky alebo inými prispievateľmi na Stránke, je na vlastné riziko užívateľa Stránky. Ktorýkoľvek užívateľ Stránky musí pri využívaní jej Obsahu postupovať obozretne, rozvážne a s rozmyslom.

3. Účelom Obsahu Stránky nie je nahrádzať odbornú zdravotnícku diagnostiku, poradenstvo alebo starostlivosť. V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov je vždy nutné vyhľadať odbornú lekársku pomoc. V prípade akútneho problému je nutné bezodkladne kontaktovať zdravotnícku pohotovostnú službu.

4. Paleo centrum nie je zodpovedné za kvalitu alebo charakter obsahu iných stránok alebo materiálov, na ktoré vo svojom Obsahu odkazuje. Odkazy na tieto tretie stránky sú zverejnené len kvôli kontextu, ich účelom nie je propagovať tieto stránky alebo produkty a služby, ktoré predávajú.

5. Stránka paleo.sk obsahuje informácie, štatistiky a metodické postupy prevzaté z dôveryhodných zdrojov vypracovaných tretími stranami. Paleo centrum však negarantuje správnosť prevzatých informácií a nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, kvalitu, vhodnosť alebo aktuálnosť ktorejkoľvek časti Obsahu Stránky.

6. Názory a komentáre užívateľov pod ktorýmkoľvek článkom Stránky nemusia nevyhnutne odrážať názory autorského tímu Paleo centra. Paleo centrum negarantuje ani nenesie zodpovednosť za správnosť, presnosť, kvalitu, vhodnosť alebo aktuálnosť takýchto názorov a komentárov.

3. Ochrana osobných údajov

 

1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na nasledujúcom právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie objednávky, ktorej zmluvnou stranou je užívateľ, v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR"). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Paleo centrom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, vrátane neskoršej komunikácie s užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

2. Paleo centrum je oprávnené spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 3.1. týchto obchodných podmienok a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 3.1. týchto obchodných podmienok, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

3. Paleo centrum sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Paleo centrum povinné v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie objednávky a v opačnom prípade nie je možné službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Paleo centrum získalo od užívateľa súhlas.

4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

5. Paleo centrum sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých údajov užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

6. Paleo centrum nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu užívateľa. V prípade písomného súhlasu užívateľa je Paleo centrum tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinné uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v týchto podmienkach, pričom zodpovednosť voči užívateľovi nesie Paleo centrum, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

7. Paleo centrum sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania svojich služieb.

8. Paleo centrum spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti obchodného vzťahu medzi ním a užívateľom.

9. Paleo centrum je oprávnené vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

10. Paleo centrum je povinné spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Paleo centrum je pri takom prenose povinné oznámiť užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

11. Paleo centrum je povinné chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

12. Paleo centrum vyhlasuje, že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

13. Paleo centrum je povinné neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmito obchodnými podmienkami.

14. Paleo centrum a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti zamestnaneckej zmluvy. Paleo centrum zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

15. Paleo centrum je povinné zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.

16. Paleo centrum sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti obchodného vzťahu, vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

17. Paleo centrum v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

1. Identifikačné údaje: Paleo centrum s. r. o. so sídlom Karlova Ves 6262, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 353 821, DIČ: 202 382 55 29, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 91007/B, bankové spojenie: Fio banka], a.s., č. ú.: 2500452344/8330

2. Paleo centrum je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@paleo.sk.

3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 3.1. tohto článku;

4. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie služby nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Paleo centrum o tejto skutočnosti užívateľovi informáciu.

5. Paleo centrum uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania služby.

6. Užívateľ má právo požadovať od Paleo centra prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

7. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

18. Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva:

1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Paleo centra potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Paleo centrum bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Paleo centrum bez zbytočného odkladu vymazalo osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
d. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Paleo centrum obmedzilo spracúvanie osobných údajov, ak:

a. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov,
b. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c. Paleo centrum už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Paleo centra prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Paleo centrum povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

5. Na základe čl. 19 GDPR je Paleo centrum v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinné informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Paleo centrum oznámilo opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Paleo centru, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Paleo centra alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Paleo centrum nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

8. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Paleo centrum bez zbytočného odkladu oznámilo porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

19. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:

1. Paleo centrum je povinné poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinné poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Paleo centrum poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Paleo centrum je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinné poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

2. Paleo centrum je povinné poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Paleo centrum v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Paleo centrum je povinné informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Paleo centrum bezodplatne.

4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Paleo centrum môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

20. Obmedzenie práv dotknutej osoby
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Paleo centrum informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

21. Používanie súborov "cookie":
Stránka paleo.sk využiva súbory cookies tretích strán na analytické účely (napr. Google Analytics alebo MailChimp). Súbory cookie používame, aby nám umožnili analyzovať spôsob prístupu na našu stránku, jej použitie alebo výkonnosť. Túto informáciu používame na udržiavanie, prevádzku a neustále zlepšovanie našich služieb. Informácie tiež získavame z nášho newslettera zasielaného e-mailom, vrátane toho, či ste otvorili alebo poslali newsletter ďalej alebo ste klikli na jeho obsah. Cieľom týchto informácií je preveriť adresnosť nášho newslettera a pomôže nám zaistiť, aby sme poskytovali informácie, o ktoré budete mať záujem.

Tieto VOP sú platné a účinné od: 20.10.2014

Posledná aktualizácia týchto VOP: 24.5.2018